KVKK AYDINLATMA METNİ

LOFT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR

AYDINLATMA METNİ

LOFT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu”) olarak, Kişisel Verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeler ile ilgili sair mevzuat kapsamında, siz müşterilerimizi bilgilendirmek isteriz.

 

Öncelikle kavram karmaşası yaşanmaması amacıyla tarafımızca belirli terimlerin açıklaması yapılacaktır:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri Sahibi/İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

 1. 1.      VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verisini işlediği Veri Sahiplerine karşı aydınlatma yükümlülüğü bulunan LOFT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ  (“Şirket”) olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla verilerinizi işliyoruz. Şirket bilgileri şu şekildedir

Adres : Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sit. No:4 D:8 Blk No:483 Sarıyer, İstanbul

Mersis No : 0609043833100156

Kep Adresi :loft@hs03.kep.tr

İTO Sicil No :İstanbul / 755536

 

 1. 2.      VERİ SORUMLUSU’NUN İŞLEDİĞİ KİŞİSEL VERİLER:

Veri Sorumlusu’nun web sitesini ziyaretiniz sırasında size ait kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. ve 6. maddeleri kapsamında işlediğimiz kişisel verileriniz şunlardır:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız; üyelik halinde doğum tarihiniz ve cinsiyet bilginiz
 • İletişim bilgileriniz: E-posta adresiniz, cep telefonu numaranız; online alışveriş yaptığınız takdirde adres bilgileri
 • Müşteri işlem: Sipariş bilginiz, talep bilginiz,
 • Finans: kredi kartı bilgileriniz (kart numarası, kart üzerindeki isim, CVV, tarih)
 • İşlem güvenliği: IP adresi bilgileriniz, internet sitesi üyelik giriş-çıkış bilgileriniz ile şifre ve parolanız
 • Pazarlama: Alışveriş geçmişi bilgileriniz, anket, çerez kayıtlarınız, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgileriniz.

Yukarıda yer verilen kişisel veri kategorileri haricinde, sözleşme ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla doğrudan tarafınızdan sağlanan diğer kişisel verilerin elde edilmesi söz konusu olabilecektir (örn.: Veri Sorumlusu mağazalarını ziyaret etmeniz halinde görüntü kaydınız alınması gibi).

 1. 3.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ELDE EDİLME YÖNTEMİ

Kişisel verilerinizin bir bölümü bizzat tarafınızca; bir kısım kişisel verileriniz ise çerezler vasıtasıyla elde edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz elektronik ortamda her türlü yöntemle toplanabileceği gibi, web sitemiz üzerinden aşağıdaki yöntemlere başvurulmak suretiyle de elde edilmektedir:

 • Tarafınızca doldurulan üyelik formu,
 • Anketler aracılığıyla,
 • Elektronik ortamda bültenimize kayıt
 • Çevrimiçi alışverişler
 • Sosyal medya hesaplarımıza yapmış olduğunuz başvurular,

 

 1. 4.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEBİ

 

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5.maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak;

 1. Üyelik işlemlerinizi gerçekleştirmek,
 2. Ürün ve hizmetlerimizle ilgili gelişmelerden haberdar etmek, memnuniyetinizin devamlılığını sağlamak için kampanya çalışması yapmak
 3. Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 4. Ödeme işleminin hukuki güvenliğini sağlamak.
 5. Satın alınan ürünün iadesiyle ilgili işlemleri gerçekleştirmek
 6. Faturaların hazırlanması ve tarafınıza iletilmesi
 7. Hizmet kalitemizin yükseltilmesi, yeni ürün geliştirme ve hizmet ve satın almış olduğunuz ürünlerle ilgili satış sözleşmesi ya da web sitemizde mevcut üyelik, mesafeli satış ve diğer sözleşmelerin hazırlanması, uygulanması ve yürürlüğe konması
 8. Bültenimize üye olduğunuz takdirde üyeliğinizin sürdürülmesi ve çeşitli iletişim kanallarıyla (SMS, e-posta gibi) kişiselleştirilmiş hizmet ve ürün bilgisi almanız
 9. Resmî kurumlarca ilgili mevzuat hükümleri kapsamında öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülükleri ifa etmek,
 10. Bilgi işlem gereksinimleri, destek hizmetlerinin gerekliliği, bu hizmet ve ürünlere ilişkin olarak sizlere gerekli bilgilerin aktarılması
 11. İş faaliyetlerinin ve hizmetlerinin yürütülmesi, planlanması ve icrası,
 12. Yetkili kurum veya kuruluşlara bilgi temin edilmesi,
 13. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 14. Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
 15. Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması.

 

 1. 5.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ

Veri Sorumlusu Şirket tarafından kişisel verileriniz işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyle sınırlı olarak saklanmakta; kişisel verilerin saklanma sürelerinde ilgili mevzuatta öngörülen saklama süreleri dikkate alınmaktadır. Öyle ki, bu süre sonunda kişisel verileriniz Veri Sorumlusu Şirket tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Mevzuattan kaynaklanan özel bir durum olmadığı sürece kişisel verileriniz Şirket ile kurulan ilişkinizin sona ermesinden sonra olası taleplere ilişkin yasal zamanaşımı sürelerince saklanmaya devam edilmekte ve bu sürenin sonunda da silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin saklanma ve imha süreleri, LOFT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Politkası’nda detaylandırılmıştır.

 1. 6.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞIYOR MUYUZ?

Toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8. Ve 9. Maddeleri kapsamında yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere:

 • Şirketimizin çoğunluk pay sahipleri,
 • Faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, iş ortağı kuruluşlar,
 • Loft'un bağlı olduğu Eroğlu Holding grup şirketleri ve
  Ortak müşteri yönetim sistemi kullandığımız Loft mağazalarını işleten bayiler ile,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,
 • Ürün/hizmet konularında hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine,
 • Tanıtım ve pazarlama işbirlikçileri ve hizmet sağlayıcıları
 • Hizmetleri ifa edebilmek amacı ile sınırlı olmak üzere, ticari ilişki içinde bulunduğumuz diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

 

 1. 7.      KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında Veri Sahibi olarak,

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltilen veya silinen verilerin aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen veriler münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiği takdirde aleyhe ortaya çıkan sonuçlara itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayımlamış olduğu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ gereği konuyla ilgili her türlü taleplerinizi, aşağıda belirtilen Klinik adresimize iadeli taahhütlü gönderi ya da şahsen yapacağınız yazılı başvuru ile ya da güvenli elektronik imzalı olarak ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), mobil imza ya da bize önceden bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan aşağıda belirtilen eposta adresimize iletebilirsiniz. Başvuruda başvuru sahibinin kimliğinden şüphe duyulması halinde başvuranın hak sahibi olduğunun teyit edilmesi için sizinle telefon ya da başka yollarla iletişime geçmemiz söz konusu olabilecektir. 

 

LOFT MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres    :  Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sit. No:4 D:8 Blk No:483 Sarıyer, İstanbul

E-posta :  loft@hs03.kep.tr